Naudinga žinoti

Priimtas sprendimas dėl skiepų

svirkstas

Anksčiau buvo skelbta, kad nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. vaikai, pradėsiantys lankyti lopšelius, darželius, privalo būti paskiepyti nuo tymų, raudonukės ir poliomielito. Tačiau antradienį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymas, kuriuo draudžiama nepaskiepytus vaikus nuo tymų, raudonukės ir poliomielito priimti į ikimokyklines ir priešmokyklines ugdymo įstaigas, prieštarauja Lietuvos Respublikos konstitucijai.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija pripažino, kad „2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma 75:2016) 79 punktas ta apimtimi, kuria šiame punkte numatyta, jog jeigu vaiko sveikatos pažymėjime nurodyta, kad vaikas nepaskiepytas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių nuo tymų, raudonukės ir poliomielito nesant skiepų kontraindikacijų, ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą toks vaikas nepriimamas, prieštarauja konstitucinio teisinės valstybės principo apimamam teisės aktų hierarchijos principui“.

Teismo nutartyje taip pat rašoma: „LVAT išplėstinė teisėjų kolegija vertino, jog Higienos normos 75:2016 79 punktu yra ribojama konstitucinė asmens teisė į fizinę asmens neliečiamybę, kuri yra ir asmens teisės į privatų gyvenimą dalis. Įvertinęs teisinį reguliavimą teismas akcentavo, jog teisės į fizinę asmens neliečiamybę, kaip asmens teisės į privatų gyvenimą dalies, apimtis negali būti ribojama poįstatyminiu teisiniu reguliavimu. Siekiant teisėto bei demokratinėje visuomenėje reikalingo tikslo ji gali būti apribota tik įstatymuose nustatytais pagrindais bei tvarka. Nagrinėjamu atveju nebuvo nustatyta, jog įstatymu būtų įtvirtintas teisinis reguliavimas, numatantis privalomąjį vaikų skiepijimą, kaip asmens teisės į fizinį kūno neliečiamumą ribojimą, kurį būtų galima realizuoti ar detalizuoti poįstatyminiu teisės aktu. Šioje byloje teismas taip pat priminė, jog poįstatyminiu teisės aktu negalima pakeisti įstatymo ir sukurti naujų bendro pobūdžio teisės normų, naujų asmens teisių ribojimų“.

Parengta pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo informaciją.

Plačiau apie šį teismo sprendimą galite skaityti:

http://www.lvat.lt/lt/naujienos/visos-naujienos/lvat-isplestine-teiseju-a1dm.html